Årsstämma 2017

Dagordning Dösjebro Byalags årsstämma 19 mars 2017

§ 1 Styrelseordförande öppnar årsstämman.

§ 2 Frågan om årsstämmans behöriga utlysning.

§ 3 Godkännande av dagordningen.

§ 4 Val av ordförande för årsstämman.

§ 5 Val av sekreterare för årsstämman.

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsstämman.

§ 7 Redogörelse och godkännande av verksamhetsberättelsen.

§ 8 Redogörelse och godkännande av den ekonomiska ställningen samt revisionsberättelse.

§ 9 Val av styrelseledamöter vars mandatperiod gått ut.

Valberedningens förslag:

a) Ordförande för 1 år, omval: Maria Larsson

b) Vice ordförande för 1 år, omval: Mathias Nielsen

c) Sekreterare för 1 år, nyval: Marie Nagenius

d) Kassör för 1 år, omval: Kaj Nirfelt

e) Ledamot för 1 år, nyval: Cleide Olofsson

e) Ledamot för 1 år, nyval: Vakant

f) Suppleant för 1 år, omval: Thomas Droben

f) Suppleant för 1 år, nyval: Stina Lökken

§ 10 Bildande av aktivitetsgrupp och val av samordnare.

Valberedningen och styrelsen föreslår att det bildas en aktivitetsgrupp i syfte att samordna resurser för trivselarrangemang och aktiviteter. Aktivitetsgruppen och dess samordnare har ingen ordinarie plats i styrelsen – men kan adjungeras vid behov. Alla resurser är välkomna till aktivitetsgruppen och du väljer själv hur mycket och vad du vill bidra med! Exempel kan vara att ordna en gemensam aktivitet, laga en bänk eller grillplats i vårt naturområde, sälja ankor på Ankracet, byta vatten till fåren eller rensa ogräs vid boulebanan.) Samordnarna tar emot kontaktuppgifter och önskemål/specialintresse till alla som vill vara med.

Förslag:att Anna Stenson och Eva Hallberg väljs till samordnare
av aktivitetsgruppen för 1 år.

§ 11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Förslag:

a) Revisor för 1 år, omval: Per Ove Nilsson

b) Revisor för 1 år, omval: Måns Svensson

c) Revisorssuppleant för 1år, omval: Birgit Johansson
§ 12 Val av två personer till valberedningen på ett år.
Förslag: Anna Stenson och Eva Hallberg.

§ 13 Fastställande av arvode:
Styrelsen föreslår att arvode fortsätter vara avskaffade tillsvidare.

§ 14 Fastställande av årsavgiften för kalenderåret 2017.
Styrelsen föreslår att varje hushåll betalar minst 100 kr.

§ 15 Fastställande av fokusområden för Styrelsen 2017.
Styrelsens förslag till fokusområden:

  • Naturområdet vid ån (Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv)
  • Utveckling av byn där trafiksäkerhet trygghet och service främjas
  • Trivsel och gemenskap (Aktiviteter; Ankrace, får mm)

§ 16 Inkomna skrivelser.

§ 17 Övriga frågor.

§ 18 Avslutning årsstämman