Byalaget

Varför har vi ett Byalag här i Dösjebro? Dösjebro Byalag bildades den 7 maj 1994 i samband med omläggningen av järnvägen. Andemeningen med Byalaget är att ta tillvara bybornas intressen, skapa bra förutsättningar för ett gott liv i en levande by. I denna strävan förekommer kontinuerlig kontakt med kommunens representanter.

Byalaget ser till så att i stort sett alla vandringsleder längs- och kring åfåran hålls i tukt och ordning. Gräset klipps och grenverk rensas för en behaglig framkomst. Broar, grillplatser och andra fritidsutensilier hålls i ordning.

Boulebanan färdigställdes 2008 och är till för alla byns innevånare. Detta och mycket annat sköts genom Byalagets försorg. Förutom detta ordnas årligen ett, i synnerhet av alla barn, mycket uppskattat “ankrace” med start vid gamla bron och mål vid Åkroken. Dessutom ordnas midsommarfestligheter med både musik, sång och danslekar.

Byalagen tar ut en frivillig årsavgift vilken för närvarande är 100:- per år och familj. Utöver detta finns ett flertal av byborna som skjuter till en extra slant, vilket tacksamt tas emot. Allt arbete som utföres sker på ideell basis och ingen ersättning utgår. Hela beloppet som kommer Byalaget tillgodo går till drivmedel, reparationer och ev nyinskaffning av maskiner för att bibehålla våra härliga naturområden och viss byförsköning.