Verksamhetsåret 2016

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 • Ordförande: Maria Larsson
 • Vice ordförande: Mathias Nilsen
 • Kassör: Kaj Nirfelt
 • Sekreterare: Andreas Severin (12 juni – 19 oktober)
 • Ledamöter: Stina Lökken, Arne Andersson (t.o.m. 30 maj)
 • Suppleanter: Thomas Droben

Verksamhetsåret i korthet

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det varit ett år där styrelsen för Dösjebro Byalag bland annat:

 • haft en aktiv dialog med kommunen inom flera områden
 • bidragit till ökad trygghet i byn
 • genomfört fem olika trivselarrangemang för stora och små
 • bidragit till ökat samarbete med andra föreningar i byn

Aktiv kommundialog

Styrelsen i Dösjebro byalag vill vara en naturlig part för dialog med kommunens tjänstemän och politiker för att utveckla byn som en attraktiv del av kommunen att bo och verka i. Under året har vi haft dialog med flera tjänstemän och politiker och nya kontaktytor skapas efterhand som behov uppstår. Bland annat har Stina Larsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (C) deltagit på ett av våra styrelsemöten och under åter har vi bland annat kommunicerat med tjänstemän inom områdena föreningssamarbete, naturområdet och trafiksäkerhet.

Natur- och fritidsområdet

Kommunen har övertagit arbetet med att underhålla natur- och fritidsområdet vid ån och styrelsen har under året arbetet med löpande uppföljning för att säkerställa en god kvalitet. Efter dialog och uppföljning har förbättringar av såväl klippning av stigar som röjning intill dessa skett.

I samarbete med lantbrukare Per Persson har vi haft får betande i fårhagarna under den gröna delen av året. För styrelsens del har det bland annat inneburit att löpande se till att stängsel och grindar varit i gott skick samt att fylla på och byta dricksvatten.

Vidare har styrelsen arbetat med att genomföra extra röjning intill ån för att Ankracet skulle kunna genomföras på ett bra sätt och att publiken skulle kunna se ankorna.

Trafik och trygghet

Dösjebro byalag har under 2016 haft regelbundna möten med kommunens trafiksäkerhetsansvariga. Vid dessa möten har Byalaget framfört behov av trafiksäkerhetsåtgärder för i synnerhet följande vägar/avsnitt:

 • Annelövsvägen och Centralvägen
 • 104:an, i synnerhet vid skolan och korsningen Björntorpsvägen, samt de båda tätortsportarna.
 • Idrottsplatsen och infarten från Björntorpsvägen
 • Vashögsvägen

Byalaget har framfört behov av hastighetsdämpande åtgärder (digitala hastighets-skyltar, avsmalnade vägar, underhåll av tätortsportar, hastighetskontroller, bättre skyltning o.s.v.). I dialogen med kommunen har även frågan om övervakningskameror vid stationen diskuterats och Byalaget har tryckt på för att en ny ansökan skulle skickas in efter Länsstyrelsens första avslag.

Dialogen har gett vissa resultat.

 • Påtryckningar från byalaget och flertalet andra aktörer resulterat i att en digital hastighetsskylt kom på plats vid Idrottsplatsen/Björnstorpsvägen. Den skylten samlar in data som i sin tur kan resultera i fler åtgärder framöver.
 • Det har även tagits beslut om att montera övervakningskameror vid stationen. Länsstyrelsen har gett tillstånd, nu gäller det att kommunen går vidare och monterar upp kamerorna.
 • Antalet hastighetskontroller har ökat.
 • Byalagets dialog har även resulterat i att kommunen har lyft fram Dösjebro som särskilt prioriterat i dialog med Trafikverket. Trafikverket/staten äger och förvaltar väg 104 och Björnstorpsvägen, övriga vägar i samhället är kommunala. Därmed har inte kommunen rådighet över åtgärder på de statliga vägarna och det kan därför bli komplicerat i flera fall att få trafiksäkerhetshöjande åtgärder på plats.
 • Kommunen har för avsikt att ”rotera” mobila digitala hastighetsskyltar i kommunen, Dösjebro kommer att få ta del av detta.

Samtidigt som byalaget upplever att denna dialogform ger resultat, finns en insikt om att det tar lång tid att få åtgärder på plats. För att komplettera detta dialogarbete har byalagets styrelse därmed köpt in ett antal skyltar ”akta barn” för distribution under 2017. Vi hoppas att denna åtgärd ska sänka hastigheten på vägar där barn rör sig (till skola, idrottsplats, tågstation mm). Byalaget överväger även ändra möjligheter att kunna agera proaktivt.

Byalagets styrelse har även ambitionen att under februari månad svara på den Trafikstrategi som Kävlinge kommun har tagit fram och skickat på samråd. Där är frågor som kollektivtrafik, trafiksäkerhet och tillgänglighet med cykel framträdande.

Trivselarrangemang och utsmyckning

Den 6/3 genomfördes Byalagets årsmöte i Folkets hus och de som deltog på mötet bidrog bland annat med synpunkter på kommande års prioriterade arbetsområden.

Senare på våren den 24/4 hölls Familjedag i naturen och ett stort härligt gäng bybor hjälptes åt med att rusta upp stängslet till fårhagarna och plocka skräp. Efter ett bra arbete bjöds det på grillad korv och barnen fick testa om det nappade i fiskedammen.

Fårsläpp av 20 energifyllda får och lamm skedde den 15/5 och de som ville fick en pratstund med fårägaren Per Persson eller någon av de många bybor som hade kommit för att välkomna våra fyrbenta sommargäster. Antal deltagare beräknas till 160 personer.

Det årliga och mycket populära Ankracet gick av stapeln den 12/6. Med fint väder och rekordmånga besökare fick vi se naturområdet vid ån fullt med både barn och vuxna samt 100 guppande badankor på väg mot mål. Vår stående ankfösare Jimmy med son gjorde ett gott jobb med att hjälpa de ankor som fastnat eller försökte simma åt fel håll. Arrangemanget fick stort utrymme i artikel med bild i Skånska Dagbladet. Cirka 300 deltagare närvarade denna dag.

För andra gången genomfördes Lådbilsrace på Per Larssons väg. Ett tiotal team deltog och pris delades ut till alla tappra deltagare. Vid arrangemanget grillades korv och många bybor tog tillfället att heja fram sin favoritbil eller bara prata med varandra och njuta av en härlig stund ute i soligt väder.

Utöver dessa arrangemang köper Byalaget in blommor och underhåller tre krukor vid torget som ett komplement till de två krukor som kommunen har placerat vid stationsområdet.

Service och samverkan

Många bybor saknar Handelsboden i byn och byalaget har tagit en aktiv roll i dialog med intressenter kring eventuell etablering av en affär i byn. Ännu har ingen entreprenör haft möjlighet att presentera ett konkret förslag – men vi hoppas fortfarande på det.

Under året har Kävlinge kommun tagit initiativ till att stödja och främja föreningslivet i kommunen. I augusti månad hölls ett inledande möte där kommunens samtliga föreningar bjöds in att under strukturerade former ha en dialog kring viktiga frågor tillsammans med politiker och tjänstemän. Styrelsen hade två representanter på mötet och vi har senare haft kontakt med kommunens föreningssamordnare samt tagit initiativ till ett samarbete mellan föreningar i Dösjebro. Uppstartsmöte kommer att hållas i januari 2017.

Kommunikation

Kommunikation har främst skett via byalagets hemsida www.dosjebro.eu och Facebookgruppen Dösejbro Byalag. Under året har även ett Instagramkonto startats; dosjebrobyalag och vi har informerat på byns anslagstavla på torget. Styrelsen har vid ett par tillfällen delat ut information i bybornas brevlådor och vi kan notera ett tiotal pressklipp från lokala tidningar såsom Lokala tidningen och Skånska Dagbladet.

Övrigt

Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 6 protokollförda möten, en årsstämma och en extra årsstämma. Dessutom har styrelsen upprättat en förteckning över Byalagets inventarier samt genomfört en mindre översyn av materialet. Protokoll finns samlade att tillgå hos styrelsens ordförande. Löpande information finns på hemsida, i sociala medier och på anslagstavlan i byn.

Ekonomi

Styrelsen arbetar helt utan arvode eller andra förmåner. Alla intäkter från medlemsavgifter går oavkortat till underhåll och aktiviteter som gynnar byborna. Medlemsavgiften fastställs på årsstämman och medlemmar betalar av tradition gärna mer än de rekommenderade 100 kronorna per hushåll.